Y Traeth Clubhouse
Porthmadog, Gwynedd, North Wales LL49 9PP
The ideal venue for every occasion

border spacer brown04

Y Ddraig Goch03

border spacer brown04

Porthmadog badge

border spacer brown04

c1-logo-110x44

border spacer brown04

DATGANIAD I’R WASG/PRESS RELEASE 16-9-2009
Tebot Piws & Dafydd Iwan Tickets

Yn dilyn yr ymateb anhygoel i gyngerdd y Tebot Piws yn y clwb cymdeithasol nos Sadwrn yma (19 o Fedi) pan werthwyd pob tocyn o fewn oriau o'u argraffu, cyhoeddodd y clwb y bydd tocynnau ar gyfer cyngerdd Dafydd Iwan ar Band ar nos Sadwrn 24 o Hydref ar werth y penwythnos hon. Os am sicrhau tocyn ac osgoi siom ffoniwch Gerallt on 07920025338 neu 01766 514687.

With tickets for this Saturday's (19th. Sept) Tebot Piws concert at the clubhouse having sold out literally within hours of being put on sale, the club has announced that tickets for the Dafydd Iwan and Band concert on Saturday 24th. October will be available this weekend. To avoid any disappointment and secure a ticket telephone Gerallt on 07920025338 or 01766 514687.

DATGANIAD I’R WASG/PRESS RELEASE 16-9-2009
Sunday Carboots

Yn dilyn sawl ymholiad cyhoeddwyd y bydd y sel cist car a gynhelir ar fore Sul yn y Traeth yn parhau hyd at y 1af. o Dachwedd. Tymor digon simsan a gafwyd hyd yn hyn gyda cychwyn da ond effeithiwyd amryw o Suliau yn ystod Gorffennaf ac Awst, gan gynnwys Gwyl y Banc, gan y tywydd anffarfiol. Mae'r sel cist car yn cyfranu swm anrhydeddus i gronfeydd y clwb yn flynyddol.

In response to several enquiries the club has announced that the Sunday morning car boot sale at the Traeth will continue until the 1st. of November. It has been a mixed season for this very valuable contributor to the club's finances with a perfest start in the Spring but some disappointing Sundays during July and August when three events, including the Bank Holiday weekend, were lost to bad weathet.

DATGANIAD I’R WASG/PRESS RELEASE 7-9-2009

Cynhelir aduniad o holl gyn chwaraewyr Clwb Peldroed Porthmadog dydd Sul 20ed. o Fedi yn y clwb cymdeithasol ar y Traeth. Mae’r aduniad yn rhan o ddathliadau’r clwb yn 125 oed eleni. Fe’i sefydlwyd yn 1884, yr un flwyddyn a Phrifysgol Bangor a chwmni Marks & Spencer a’r Traeth fu ei gartref ers y cychwyn. Mae gwahoddiad agored i unrhyw un a wisgodd y crys coch a du mewn unrhyw gyfnod. Eisioes mae carfan gref o dim canol y 70egau wedi cadarnhau y byddent yn mynychu’r achlysur. Hwn oedd y tim mwyaf llwyddiannus erioed yn hanes y clwb, yn ennill nifer o dlysau dros gyfnod o bum mlynedd. Cynhelir yr aduniad am 11.30am bore Sul ac fe ddarperir lluniaeth ysgafn ac wedyn bydd cyfle i bawb gyfarfod hen ffrindiau. Am 2.30 o’r gloch cynhelir gem Uwch Gynghrair Cymru rhwng Porthmadog a Llanelli.

Os ydych felly yn gyn chwaraewr mae croeso i chwi sicrhau tocyn i’r aduniad yn rhad ac am ddim drwy gysylltu a Dafydd Wyn Jones ar e-bost dafyddwynjones@tiscali.co.uk neu drwy ffonio 07810057444 neu 01766 76 2775.

A reunion for all former Porthmadog Football Club players will be held at the Traeth on Sunday 20th. of September. This is part of the club’s 125th. birthday celebrations. It was established at the same time as the University in Bangor and Marks and Spencer and the Traeth Stadium has been its home ever since. There is an open invitation to anyone who has ever worn the red and black shirt. Already a strong contingent of the team which represented the club in the mid 1970’s has confirmed its acceptance of the invitation. This team, led by manager Johnny Williams, was the most successful ever in the club’s history winning several trophies over a five year period. The event starts at 11.30am on the Sunday, includes a light buffet lunch and then an opportunity to meet old friends and team-mates. At 2.30pm the current squad meets full timers Llanelli in the Welsh Premiership. If, therefore, you are a former player your free ticket to the reunion is available from Dafydd Wyn Jones on e-mail at dafyddwynjones@tiscali.co.uk, by telephone 07810057444 or 01766 76 2775.

Sylwer/Please Note - Mae chwaraewyr led-led Gogledd Cymru a Glannau Merswy wedi ymddangos dros y clwb ar hyd y blynyddoedd.   Players from all parts of north Wales and Merseyside have appeared for the club over the years and, therefore, this feature is relevant to all areas.

DATGANIAD I'R WASG/PRESS RELEASE 13-08-2009

Tebot Piws - Bellach dim ond llond llaw o docynnau sydd ar ol i gyngerdd Tebot Piws yn y clwb cymdeithasol ar nos Sadwrn 19ed o Fedi. Os felly yr ydych heb brynu un cysylltwch a'r clwb cymdeithasol neu Siop Kaleidoscope rhag blaen!

Bydd tocynnau ar gyfer noson DAFYDD IWAN A'R BAND ar gael yn weddol fuan ar gyfer ei gyngerdd yn y clwb ar NOS SADWRN 24 o HYDREF - cysylltwch a'r clwb, Siop Eifionydd neu Kaleidoscope am docynnau.

Tebot Piws - after their brilliant success at the National Eisteddfod Tebot Piws will be appearing at the Social Club on Saturday 19th S eptember - but only a handfull of tickets are left. If you have not already secured yours please contact the clubhouse or Kaleidoscope as soon as possible.

Tickets will soon be on sale for the DAFYDD IWAN & BAND concert on Saturday 24th. October, which we expect will be as much, if not more, in demand! Contact the clubhouse, Siop Eifionydd or Kaleidoscope now to secure your tickets.

DATGANIAD I'R WASG/PRESS RELEASE 02-08-2009

Cyhoeddwyd y bydd y Tebot Piws yn ymddangos yn y clwb cymdeithasol ar nos Sadwrn 19ain o Fedi gyda'r tocynnau bellach ar werth -ac yn gwerthu fel slegs!- am £10.

Cynhelir yr aduniad i cyn chwaraewyr y diwrnod canlynol,Sul 20ed o Fedi, cyn y gem Gynghrair yn erbyn Llanelli. Bydd yn cychwyn am 11.30am yn y bore gyda bwffe ysgafn a chyfle i gyfarfod hen ffrindiau a gwylio'r gem fydd yn cychwyn am 2.30pm. Mae croeso i unrhyw gyn chwaraewyr gysylltu a Dafydd Wyn Jones i gadarnhau eu lle ar 07810057444 neu dafyddwynjones@tiscali.co.uk

Ar Sadwrn 24 Hydref, ar ol gem gartref yn erbyn Aberystwyth, bydd Dafydd Iwan a'r Band yn ymddangos yn y clwb cymdeithasol. Bydd y tocynnau(£10) ar gael maes o law.

The Tebot Piws will be appearing at the clubhouse on Saturday 19th. September, tickets are already on sale priced £10 and are selling extremely well.

The reunion for former players will be held on the next day, Sunday 20th. September prior to th e attractive Premier League match against Llanelli. This will start at 11.30am with a buffet available. Former players can meet old friends and then watch the match which kicks off at 2.30pm. Former players wishing to confirm their attendance should telephone Dafydd Wyn Jones on 07810057444 or e-mail dafyddwynjones@tiscali.co.uk

On Saturday 24th. october, after the home league match against Aberystwyth, Dafydd Iwan anh his Band will feature at the clubhouse. Tickets for this gig will be available soon.

 

DATGANIAD I'R WASG/PRESS RELEASE

Fel rhan o ddathliadau penblwydd un o glybiau peldroed hynaf Cymru fe drefnir ad-dyniad ar gyfer pawb sydd wedi chwarae ar unrhyw lefel iddo ar hyd y blynyddoedd.

Sefydlwyd Clwb Peldroed Porthmadog yn 1884 - dim ond 73 mlynedd ar ol sefydlu y dref ei hunain!- ac eleni mae'n dathlu ei benblwydd yn 125 oed. Bu'n un o glybiau amlycaf y wlad ar hyd y blynyddoedd ac fe brofodd sawl cyfnod euraidd o dim llwyddiannus yr amateuriaid yn y 50egau i gyfnod y cawr, Mel Charles, yn y chwedegau, tim 'Glannau Merswy' a chwipiodd pob cystadleuaeth am gyfnod yn y saithdegau, tim lleol yr 80egau a gafodd cryn lwyddiant ac, wrth gwrs, ers dechrau'r nawdegau bu'n aelod o prif Gynghrair Cymru gyda pholisi pendant ag unigryw yn y Gogledd o ddibynu ar dalent lleol yn hytrach na mewnforio chwaraewyr. Cynhelir yr achlysur yn y clwb cymdeithasol ar y Traeth ar ddydd Sadwrn 11ed. o Orffennaf am hanner dydd. Yn ol y trefnydd, Dafydd Wyn Jones "Dim ond un tymor yn unig ers ei sefydlu methwyd a chynnal tim ac, yn eironig, yn 1984 oedd hynny a ninnau yn 100 oed! Felly dyma wneud i fyny am hynny a dathlu'r 125.

Bydd croeso i unrhyw chwaraewr a wisgodd y crys coch a du ar pa bynnag lefel i fynychu'r achlysur. Darperir bwffe i bawb a gobeithio y caiff y mynychwyr gyfle i hel atgofion am gyfnodau euraidd gyda hen ffrindiau a chyn-chwaraewyr eraill. Yn naturiol hoffem dderbyn cadarnhad gyn y rhai sydd am fynychu er mwyn darparu yn deilwng ar gyfer pawb ac fe ellir wneud hynny trwy fy e-bostio ar dafyddwynjones@tiscali.co.uk neu ffonio ar 07810057444 neu 01766 762775

As part of its 125 year birthday celebrations one of Wales' oldest surviving football clubs is inviting all previous and current players to a reunion.

Porthmadog Football Club was established in 1884 - just 73 years after the town itself was established! - and is organising the event at its clubhouse at the Traeth on Saturday 11th. July. Since its establishment the club has been a prominent fixture in Welsh football circles and has experienced several purple patches from the all conquering amateur team of the 1950's, the 'Mel Charles' side of the 60's, the Merseyside based team which swept all before it in the 70's, the very 'local' team of the 1980's and, of course, since the early 90's it has -apart from a short period- been a member of the Welsh Premiership. It has always espoused a policy of playing as many local players as possible, being unique at the highest level in north Wales for this stance. According to the organiser Dafydd Wyn Jones "In all its 125 year history the club has only once failed to play a team and, ironically, that was in 1984 when it was 100 years old! Therefore, we thought we would celebrate 125 years instead.

Any player who has worn the red and black shirt at any time in the past, and our current players, are welcome to frequent the event. A buffet will be provided and it will be an opportunity for former players to discuss and reminisce about some golden times with other former co;lleagues some they may not have met for several years. Naturally we would like confirmation from those who intend attending to ensure that we can cater properly for everyone and this can be done by contacting me on e-mail at dafyddwynjones@tiscali.co.uk or by telephone on 07810057444 or 01766 762775.

 

Noson Fawr Y Traeth Cancelled   7-5-2009
The evening with Dafydd Iwan a’r Band and Tebot Piws has unfortunately been cancelled at short notice.

The cancellation is due to high winds causing extensive damage to the marquee overnight last night.  The damage was discovered early this morning but a valiant attempt to re-erect both this and a smaller marquee were thwarted by the same very high winds. The current forecast for tomorrow (8th) is for more high winds.  With this in mind Porthmadog FC have decided that the only safe course of action is to cancel the event. The club are in contact with Dafydd Iwan and Tebot Piws with a view to rearrange the event for another date in June.

Tickets can be returned to where they were purchased for a full refund.

See also the main Porthmadog FC website
and BBC News at  http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/north_west/8039612.stm

 

Gwyl Porthmadog Festival   7-5-2009
The Porthmadog Festival held on 2nd May 2009 has been deemed to be very successful. Several hundred tickets were sold and hopefully the event will return next year.

.

New website feature   24-4-2009
We have introduced an new section on the Clubhouse web site. We have called it ‘Your Page’.

‘Your Page’ is what it says it is - a page on which you can post photo’s associated with an event, gig or party at Y Traeth on you own page on this web site.  This is ideal for anyone who does not have their own web space and would like to publish some photographs rather than e-mail them to everyone.  All you need to do is e-mail your friends and family with the web address of your particular page.
 

Summer events at Y Traeth   13-4-2009
A series of musical events have been organised at Y Traeth which we hope will cater to everyones musical tastes.

2nd May     Gwyl Porthmadog Festival
This will be a big day for music lovers with names including Derwyddion Dr Gonzo, Gwibdaith Hen Fran, Mr Huw and many more.  Tickets £15 and available via our online shop on our main website.  Click here

8th May      Noson Fawr Y Traeth
An evening with Dafydd Iwan a’r Band and Tebot Piws. Tickets £10 available from Sopau Lleol or ring Dafydd on 078100 57444

16th Mai     Tom Jones Tribute Act
Tickets £6 available at Kaleidoscope and at the club.

6th June     Wil Tan
Tickets £5 available at Kaleidoscope and at the club.

 

Limited edition badge
L i m it e d E di ti o n c o m m e m o r a ti v e b a d g e
  1 0-3-2 00 9
T o c el e b ra te 1 2 5 y e ar s of fo ot b al l P o rt h m a d o g F C h a v e c ommissioned a commemorative badge; one for each year.  They are going fast so if you would like to have one of these badges visit Port FCs main website shop.  Click here.

 

 


Porthmadog FC Darts Team
  6-10-2008
Porthmadog FC have formed a darts team and joined the Porthmadog and District Darts League.  Home matches are held at Y Traeth on Thursdays; click here for a list of fixturesFor further details contact the club.


Break-in at Y Traeth
  30-9-2008
Porthmadog FC were disheartened to arrive at Y Traeth on Saturday 27th September to find that the canteen had been broken into and most of the stock stolen or rendered unusable.

Apart from the financial loss to the club, the break-in caused a lot of hard work for the volunteers that keep the club running. The first task was to physically repair the damage at the point of entry.  The next part had to wait until police forensics had arrived and gathered the evidence that had been left behind. This next part was to clean up broken glass and carefully and thoroughly ensure that all surfaces were cleaned, free of glass and disinfected before the facilities could be used again.
 

 

 

Beatles for Sale   3-09-2008
On the 16th August, Beatles for Sale played at Y Traeth Clubhouse. The lads look nothing like the Beatles when they arrived but once in character, they were excellent. One member of the audience was quoted saying “Their sound was spot on. If you closed your eyes, you could be listening to the real Beatles. They looked the part too”.

By the end of the evening everyone was up on the dance floor.  What more evidence do you need that it was an excellent evening.
 

Beatles for Sale

Click for larger image

Click for a larger image

Click here for larger image

Click here for larger image

Click for larger image.

Click here for larger image

Click for larger image.


Congratulations to Rose and Nigel   23-08-2008
On the 16th August, Rose and Nigel Shingler, two of Porthmadog’s hard working team, celebrated their pearl wedding anniversary.  Rose organised a surprise party at Y Traeth, inviting family and friends, and while Nigel was cheering our lads at Carmarthen the scene was set.  He was presented with his first pint of the evening, as he walked in the door, by good friend Enid Owen.  This proved to be just the start of an exceedingly good evening.

We would like to wish Rose and Nigel all the best for the future from everyone at CPD Porthmadog.
 

Rose Nigel 6

Rose Nigel 1

Rose Nigel 4

Rose Nigel 2

Rose Nigel 3

Click for larger image.

 

 

News Archive 2007

 

News Archive 2008

BuiltWithNOF

English - Welsh translations kindly provided by Gareth Williams

[The Clubhouse] [About the club] [Function Room] [Events] [News] [News Archive 2007] [News Archive 2008] [News Archive 2009] [Photo Gallery] [Bookings] [Travel] [Accomodation] [Porthmadog FC] [Links] [Contact Us]