Lleoliad Clwb CPD Porthmadog
porthmadog-b

Newyddion

30eg Medi 2018
Gweithdy Cychwyn Busnes yn y Traeth / Business Start up Workshop at the Traeth 

Bydd cyfle i’r rhai hynny sydd yn cysidro cychwyn busnes fynychu sesiwn hyfforddi yn y Traeth, cartref Clwb Peldroed Porthmadog, ar ddydd Mawrth 9ed o Hydref rhwng 9.30yb a 5yp. Dyma’r tro cyntaf ers rhai blynyddoedd i sesiwn o’r fath gael ei chynnal yn y dref a gobeithio y gall yr unigolion mentrus hynny sydd a’u pryd ar gychwyn menter fasnachol gymeryd mantais o’r arlwy. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am phob agwedd o gychwyn busnes “ yr ymchwil, sicrhau cyllid, cynllunio busnes, marchnata, gofynion statudol fel trethi a TAW ac yn y blaen. Fe’i threfnir gan Busnes Cymru a chaiff ei chyflwyno gan berson sydd a chefndir ym myd busnes ac mae’n rhad ac am ddim!
Yn ogystal ar y 23ain o Hydref rhwng 2yp a 6yh cynhelir ‘Ffair Fusnes’ gyda nifer o stondinau a chyflwyniadau gan gyrff sydd yn cynnig gwasanaethau ar gyfer busnes o rhai egin i’r sefydlog.
Am fwy o wybodaeth am y ddau ddigwyddiad uchod Louise Todd 07469217872 neu bookhireportfc@yahoo.com

 

26ain Ionawr 2018
Ffedarasiwn y Busnesau Bach yn y Ffair Fusnes

Cyhoeddwyd y bydd cynrychiolaeth o Ffedarasiwn y Busnesau Bach yn bresennol yn y Ffair Fusnes sydd i™w chynnal yn y Traeth dydd Mercher nesaf 31 o Ionawr (3yp-7yh). Corff yw™r FfBB sydd yn cynrychioli miloedd o fusnesau bychain led-led Prydain gan geisio sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed gan yr awdurdodau perthnasol. Mae croeso i™r busnesau lleol hynny nad ydynt yn aelodau ddod draw dydd Mercher os am fwy o wybodaeth am ymaelodi a manteision yr aelodaeth. 

 

18eg Ionawr 2018
Cyrsiau TG am ddim wedi ail ddechrau  

Mae y cyrsiau TG a fu mor llwyddiannus llynedd wedi ail ddechrau yng Nghanolfan Sgiliau Osian Roberts ar y Traeth. Fe™i cynhelir rhwng 1.30yp a 4yp pob dydd Iau. Maent yn addas ar gyfer rhywun sydd a rhywfaint o gefndir mewn cyfrifaduron ond angen datblygu eu sgiliau. Mae glin-gyfriaduron ar gael os nad ydych yn berchen un. Mae™r cyrsiau yn rhad ac am ddim. Trefnir y cyrsiau gan Coleg Meirion Dwyfor gyda tiwtor dwyieithog.

Mwy o wybodaeth/Further Information : Louise Todd 07469217872 neu/or bookhireportfc@yahoo.com

18eg Ionawr 2018
Ffair Fusnes ar Y Traeth

Ffair Fusnes / Business FairCaiff Ffair Fusnes ei chynnal ar y Traeth ar ddydd Mercher 31ain o Ionawrgyda nifer o gyrff cefnogi busnes ar gael i gynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ymarferol i fusnesau lleol. Yn bresennol fydd Busnes Cymru, , adrannau datblygu economaidd Cyngor Gwynedd, Coleg Meirion Dwyfor, Canolfan Cydweithredol Cymru, Gwasanaeth Cefnogaeth mewn Gwaith ac Adran Gwaith a Phensiynau y Llywodraeth.
Yn ôl Louise Todd, swyddog hyrwyddo cyfleusterau hyfforddi a datblygu Sgiliau y Clwb, “bydd y Ffair yn parhau rhwng 3yp a 7yn. Y bwriad yw bod mor anffurfiol a phosib ac nid oes angen gwneud unrhyw fath o apwyntiad. Os bydd angen sesiwn trafod un i un gyda rhai o™r swyddogion gellir gwneud hynny mewn ystafell arwahan. Bydd pob corff o unrhyw sylwedd sydd yn cynnig cefnogaeth ymarferol i fusnes yno. Cynhelir y Ffair yn y clwb cymdeithasol a Chanolfan Sgiliau Osian Roberts ar y Traeth ac mae digonedd o lefydd parcio yn rhad ac am ddim!”
Yn ol swyddog marchnata y Clwb, Dylan Rees, “Mae gennym dros 200 o fusnesau lleol sydd yn noddi neu hysbysebu gyda™r clwb, y mwyafrif ohonynt wedi gwneud hynny ers blynyddoedd. Dyma un ymdrech fach i roi rhywbeth yn ol iddynt, gan obeithio y cawn gefnogaeth, wybodaeth neu gyngor a all fod o fudd i™w busnes”

 

Site hosted by Porthmadogs’

Cymru1